osiągnięcia życiowe

5

Iloraz sukcesu

Człowiek

Wysoki iloraz inteligencji jest koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem życiowego...