Związek serca i rozumu

Niskie IQ jest jednym z najsilniejszych czynników wskazujących na zwiększone ryzyko chorób naczyniowo-sercowych, wyprzedza je tylko palenie papierosów.

O tym, że niski iloraz inteligencji jest związany ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego, wiedziano od dawna, choć nikt wcześniej nie porównał siły poszczególnych czynników ryzyka. Badania, których wyniki opublikowano w „European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation”, dotyczyły wpływu czynników społecznych na zdrowie. 

Objęto nimi 1145 Brytyjczyków, których obserwowano od 1987 r. Gromadzono dane na temat ich wzrostu, wagi, ciśnienia krwi, palenia tytoniu, aktywności fizycznej, wykształcenia i zatrudnienia, a także poziomu inteligencji.

Dr David Batty podkreśla znaczenie wyników tych badań w wymiarze społeczno-ekonomicznym, wskazując m.in. potrzebę wdrożenia programów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z różnych środowisk.