Shawn Mendes - piosenkarz

V (Kim Tae-Hyung) - piosenkarz, tancerz