Beata Wanic i prof. Jerzy Kisielnicki laureatami nagrody im. Marka Cara, wręczonej na XVII Forum Teleinformatyki

Beata Wanic, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki zostali laureatami – wręczanej po raz 10. – honorowej Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki.

Honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym wręczana jest na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat (pełny skład kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl)  

Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Laureaci. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

Beata Wanic, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego m.in. za merytoryczny i organizacyjny wkład, ogromne zaangażowanie i determinację w całym procesie wytworzenia i wdrożenia Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, za otwartość dzielenia się doświadczeniem w tym zakresie ze środowiskami samorządowymi i rządowymi, za popularyzację e-usług i systematyczną pracę nad ich doskonaleniem oraz za aktywne działania przy opracowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Woj. Śląskiego;

Prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska m.in. za bardzo aktywny udział w procesach informatyzacji państwa, udział w tworzeniu Ogólnopolskiego Seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”, a także za wieloletnią pracę dydaktyczną w dziedzinie systemów informacyjnych i zastosowań ekonometrii w badaniach procesów informatyzacji państwa.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

dr Józef Orzeł, Wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, przewodniczący KRESI – Koalicji na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nominowany m.in. za 15-letnią, wytrwałą i kreatywną pracę na rzecz budowania porozumienia między władzami publicznymi, nauką i sektorem teleinformatycznym w rozwiązywaniu problemów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz odważne podejmowanie trudnych tematów rozwoju społeczeństwa informacyjnego i inspirowanie różnych środowisk do debaty publicznej na ten temat;Kazimierz Schmidt, Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Nominowany za wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności za wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej;     Ryszard Stefanowski, Prezes Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej od początku lat 90. XX wieku związany z edukacją informatyczną w szkołach i w społecznościach lokalnych w całym kraju. Nominowany m.in. za współorganizację wielu inicjatyw edukacyjnych dla nauczycieli, konferencji „Informatyka w Szkole”; wdrażanie koncepcji e-szkoły m in. w Wielkopolsce, Opolskiem.

Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: www.forumti.pl

Kim był Marek Car?

Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo.

Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce.

Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od pierwszej edycji w 1995 roku Forum porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju – odzwierciedlając a jednocześnie wytyczając kierunki rozwoju polskiego rynku IT.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”, czyli zagadnienia dotyczące modernizacji funkcjonowania naszego państwa rozpatrywanych zarówno z punktu widzenia polskiej prezydencji, jak i zgodności z celami budowy cyfrowej Europy.

Honorowymi Patronami Forum są: Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Honorowym Patronem sesji  samorządowej jest Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego..

Partnerami Forum są: Hewlett-Packard Polska, Infovide-Matrix SA, Polkomtel SA i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

Patronami medialnymi są: Cyfrowa Polska, Serwis Samorządowy PAP, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, GEODETA oraz PortalSamorzadowy.pl.

Organizatorem Forum jest: BizTech Konsulting SA

Więcej:nauka