Jak zapewnić sobie wyższą emeryturę?

Żyjemy coraz dłużej – na przestrzeni dwóch dekad średnia długość życia kobiet i mężczyzn w Polsce wydłużyła się kolejno o ponad 4 lata i 5 lat*. Tym samym więcej czasu mamy na to, by korzystać z uroków życia na emeryturze.

Wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS w większości przypadków nie zagwarantuje godziwego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Warto samodzielnie zadbać o swoją przyszłość i skorzystać z dostępnych opcji długofalowego odkładania pieniędzy na emeryturę.

Sposobów jest sporo, począwszy od inwestycji w tradycyjne lokaty bankowe, kończąc na kupnie nieruchomości, które pozwalają na uzyskiwanie stałego dochodu z wynajmu. Jednak nie każdy ma zaplecze finansowe, które pozwala na taką inwestycję. Tymczasem można w jeszcze inny sposób zabezpieczyć swoją przyszłość – gromadząc środki w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Oszczędzanie w ramach IKZE oraz IKE

Połączenie korzyści wynikających z IKE oraz IKZE daje Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). W jaki sposób to działa? Wpłaty w pierwszej kolejności dokonywane są na IKZE, aż do wyczerpania rocznego limitu wpłat wynoszącego 6 310,80 zł. w 2021 roku. Następne środki są lokowane na IKE. Po osiągnięciu limitu dla IKE 15 777,00 zł w 2021 roku trafiają do WPI, czyli Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego.

Środki są inwestowane w subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – SFIO. Tak zwane subfundusze cyklu życia w swoich nazwach uwzględniają orientacyjny czas przejścia klienta na emeryturę. Im krótszy jest czas do wejścia w wiek emerytalny, tym mniejszy udział zaangażowania subfunduszy w instrumenty finansowe charakteryzujące się wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Takie rozwiązanie daje szanse na zabezpieczenie wypracowanych zysków.

Dostosowanie struktury poszczególnych subfunduszy jest rolą zarządzającego tymi subfunduszami. Taki sposób gromadzenia środków na emeryturę nie wymaga dodatkowego zaangażowania osoby otwierającej Pakiet Emerytalny (IKZE +IKE).

Z Pakietu Emerytalnego można korzystać również wtedy, gdy korzystamy już z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jest to rozwiązanie komplementarne. Natomiast jeżeli były pracodawca prowadził nieobowiązkowy program PPE, jest także możliwość przeniesienia tych środków do IKE.

Czym jest Pakiet Emerytalny (IKZE+IKE)?

Zasady korzystania z Pakietu Emerytalnego

Obawa przed korzystaniem z długofalowych programów inwestycyjnych często związana jest możliwością utraty w przyszłości dochodów czy przejściową niestabilnością zatrudnienia, która tym samym zmniejszy częstotliwość wpłat na konto lub doprowadzi do ich czasowego zawieszenia. W przypadku Pakietu Emerytalnego PKO TFI częstotliwość dokonywania wpłat jest dowolna, więc nie trzeba inwestować w trudniejszym finansowo okresie.

Samo otworzenie pakietu wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 200 złotych. Natomiast okresy promocyjne czy specjalne oferty pozwalają na jego aktywację bez ponoszenia opłaty za otwarcie pakietu. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty to 500 złotych, natomiast kolejne muszą wynosić co najmniej 100 złotych.

Jednocześnie te osoby, które chcą przede wszystkim skorzystać z możliwości odliczania pewnej kwoty od dochodu, mogą otworzyć pakiet składający się wyłącznie z IKZE oraz WPI. Tak samo funkcjonuje opcja IKE z WPI.

Pakiet Emerytalny (IKZE+IKE)

Korzyści podatkowe w trakcie oszczędzania

Oszczędzanie w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Każdego roku kwotę wpłaconą na konto IKZE można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym.

Tym samym osoby, które wykorzystały cały limit wpłat na IKZE na 2020 rok, który wynosił 6 272,40 zł mają możliwość obniżyć koszt podatku za rok 2020 nawet o 2007 zł.

Dodatkowo od 2021 roku osoby samozatrudnione mogą odpisać od podatku wyższą kwotę. Wynika to z podwyższenia limitu wpłat do IKZE. Obecnie maksimum wyznacza 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W nadchodzącym roku będzie to już 1,8-krotność dla tej grupy podatkowej.

Wypłata środków w IKZE oraz IKE

Oszczędności zgromadzone w ramach IKZE oraz IKE nie są objęte 19% podatkiem od zysków kapitałowych przy wypłacie środków w momencie spełnienia kryterium wiekowego tj. 60 lat w przypadku IKE oraz 65 lat w przypadku IKZE. Wypłacenie środków z IKZE po przejściu na emeryturę wiąże się z wyłącznie ze zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Zupełnie naturalne jest pytanie o to, co dzieje się z pieniędzmi w przypadku śmierci osoby korzystającej z Pakietu Emerytalnego. W takiej sytuacji oszczędności zgromadzone na kontach nie przepadają i są dziedziczone w pełnej wysokości przez spadkobiercę lub dowolnie wskazane osoby bez podatku od spadków i darowizn.

Jak rozpocząć gromadzenie środków w ramach IKZE i IKE?

Proces otworzenia Pakietu Emerytalnego jest bardzo prosty. Tradycyjnie można zrobić to podczas wizyty w oddziale bankowym. Drugi sposób to droga internetowa, która obecnie jest zdecydowanie wygodniejsza. W tym drugim przypadku specjalnie stworzona platforma transakcyjna www.i-fundusze.pl pozwala na  stały i  nieograniczony dostęp do ofert funduszy i subfunduszy. Ponadto Pakiet Emerytalny PKO TFI można otworzyć za pośrednictwem oddziałów PKO Banku Polskiego oraz iPKO.

Wysokość naszej emerytury tak naprawdę zależy od nas samych, dlatego warto poznać i rozważyć różne możliwości.

 *dane z roku 1999 w zestawieniu z tymi z 2019.