Kiedy możemy mieć problem z wypłatą odszkodowania?

Poziom zabezpieczeń oferowanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych jest na tyle wysoki, że zazwyczaj możemy czuć się w pełni bezpiecznie – zwłaszcza jeśli zwiążemy się z solidnym towarzystwem ubezpieczeniowym, takim jak Aviva. Każdorazowe użytkowanie naszego pojazdu powinno być jednak pozbawione elementów łamania prawa, krańcowej bezmyślności bądź agresji. Wówczas nie musimy się obawiać, że ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania lub znacząco je obniży. Są jednak sytuacje ekstremalne (np. trzęsienia ziemi, działania wojenne, akty terroryzmu), które ubezpieczyciel wyklucza ze swojej odpowiedzialności. Powinniśmy je poznać wcześniej – studiując OWU – by później uniknąć zaskoczenia.

Często gdy opłacamy składkę OC lub też inwestujemy w bogaty pakiet ubezpieczeń dobrowolnych, wydaje nam się, że reszta pozostaje już tylko w rękach towarzystwa ubezpieczeniowego. Tymczasem w praktyce możemy napotkać wiele istotnych uwarunkowań, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody.

Kiedy obowiązkowe OC nie zadziała na naszą korzyść?

W swej konstrukcji ubezpieczenie OC ma nas chronić przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzimy osobom trzecim – dotyczy to zarówno samych poszkodowanych, jak i uszkodzeń pojazdu. Jeśli jednak, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, spowodujemy wypadek, ochrona w ramach OC może nas zawieść. Wprawdzie zgodnie z obowiązującym prawem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi roszczenia poszkodowanych, jednak to od nas będzie się domagał zwrotu wypłaconych poszkodowanemu roszczeń.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z AC?

Dobrowolne ubezpieczenie autocasco zakłada wypłatę odszkodowania, gdy uszkodzimy swój pojazd z własnej winy – np. powodując stłuczkę z innym pojazdem na skutek niewłaściwego parkowania. Obejmuje także szkody spowodowane kradzieżą pojazdu, jego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku działania sił natury (np. pożar, burza, powódź). Co więcej, umożliwia także likwidację naszej szkody, nawet gdy sprawca jest nieznany. Odszkodowanie nie jest jednak zawsze wypłacane w każdej sytuacji losowej. Mowa tu oczywiście o wyłączeniach ubezpieczyciela z odpowiedzialności za szkody, które są opisane w OWU i powinniśmy ich być w pełni świadomi. Jakie to są sytuacje?

Z częściową bądź całkowitą odmową wypłaty odszkodowania musimy się liczyć m.in.
w następujących sytuacjach:

 • jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • nieuzasadnione oddalenie się z miejsca kolizji lub wypadku;
 • jazda bez odpowiednich i ważnych dokumentów (np. prawa jazdy);
 • jazda bez ważnego przeglądu technicznego pojazdu;
 • pozostawienia dokumentów lub kluczyków w samochodzie (co może być także bezpośrednią przyczyną kradzieży auta);
 • kradzież auta na terytorium niektórych krajów (np. Rosji, Ukrainy), ściśle określonych w OWU;
 • przekroczenie zapisanych w umowie terminów zgłoszenia szkody;
 • nieopłacenie składek ubezpieczeniowych (lub odpowiednich rat tych składek);
 • rażące łamanie przepisów Kodeksu drogowego (np. przejeżdżanie przez skrzyżowanie na czerwonym świetle);
 • szkody i zniszczenia spowodowane wewnątrz pojazdu przez zwierzęta;
 • szkody spowodowane trzęsieniami ziemi, działaniami wojennymi, aktami terroru lub zamieszkami.

Warto również pamiętać, iż ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania także wtedy, gdy wartość szkody nie przekroczy określonych – zapisanych w umowie procentowo lub kwotowo – wartości (np. z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody do wartości 500 zł).

Jak wynika z powyższych analiz, sytuacji spornych przy likwidacji szkody możemy napotkać sporo. Wielu z nich jednak możemy uniknąć – zwłaszcza tych związanych z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego lub wynikających rażącego niedbalstwa.