Tegoroczna, VIII edycja kampanii ma na celu ułatwienie łączenia wychowywania dzieci ze studiowaniem lub pracą naukową.

Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na sytuację młodych rodziców w środowisku akademickim oraz na odpowiedzialność uczelni wyższych za upowszechnienie postaw przyjaznych rodzicielstwu.

Cele kampanii „MaMa na uczelni” to:

  • Poprawa wizerunku matek na uczelni – studentek, doktorantek oraz matek pracujących naukowo. Wskażemy bariery mentalne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie matek na uczelniach i podejmiemy działania na rzecz uświadomienia matkom i środowisku uniwersyteckiemu, że wychowywanie dziecka nie musi kolidować ze studiowaniem i pracą naukową.
  • Wsparcie codziennego funkcjonowania rodziców studiujących i pracujących na uczelniach. W związku z brakiem jakichkolwiek rozwiązań, często nie mają oni możliwości rozwoju naukowego, a w konsekwencji także zawodowego. Sytuacja ta dotyka szczególnie matki. Pogłębia to różnice w dostępie do pracy, jak również utrwala stereotypowy podział obowiązków związanych z dbaniem o dom i wychowywaniem dzieci.
  • Dostosowanie przestrzeni akademickiej do potrzeb studiujących i pracujących naukowo rodziców. Na uczelniach brakuje podjazdów dla wózków, przewijaków, a także kącików czy świetlic, gdzie możliwe byłoby zostawienie dziecka na czas egzaminu lub załatwiania formalności w dziekanacie.
  • Działanie na rzecz tworzenia przy uczelniach żłobków i przedszkoli dla dzieci osób studiujących lub pracujących naukowo.