REGULAMIN ZADAŃ LOGICZNYCH w magazynie FOCUS i na stronach www.focus.pl

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA ZADAŃ LOGICZNYCH

1.1. Organizatorem akcji konkursowej typu Rebus, Sudoku, Szarada i inne. zwanej dalej ZADADANIEM LOGICZNYM, jest: Burda Publishing Polska Sp. z o.o.Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483, zwana dalej BURDA.

1.2. Zadania logiczne, organizowane przez BURDA będą publikowane na łamach pism wydawanych przez BURDA lub na stronach internetowych należących do BURDA.

1.3. Zadania Logiczne, będą organizowane przez BURDA na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo publikowane przez BURDA na łamach wydawanych przez siebie czasopism lub na stronach internetowych należących do BURDA. Zadania Logiczne będą trwały w okresie każdorazowo określonych w danym ogłoszeniu, określającym także zasady ich przeprowadzania.

1.4. Zadania logiczne odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZADANIU LOGICZNYM 2.1. W zadaniu logicznym mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby nie pełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu. 

2.2. Uczestnikami Zadań Logicznych nie mogą być:

2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu BURDA oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Zadania logiczne, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;

2.3. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników Zadania logiczne nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

2.4. Wiadomości SMS związane z zadaniem logicznym będą odbierane przez automatyczny system BURDA, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara BURDA. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru BURDA są rozstrzygające dla ustalenia Danych Osobowych i ich przypisania do poszczególnych numerów telefonów, oraz dla ustalenia kolejności i poprawności udzielania odpowiedzi w Zadaniu Logicznym.

3. PRZYSTĄPIENIE DO ZADANIA LOGICZNEGO

3.1. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Zadaniu logicznym poprzez wysłanie w okresie trwania Zadania logicznego wiadomości SMS, o treści każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Zadaniu Logicznym pod numer wskazany w treści ogłoszenia

3.2. Poszczególnym Zadaniom Logicznym publikowanym w każdym z czasopism wydawanych przez BURDA i/lub na stronach internetowych, których właścicielem jest BURDA, będą przypisane różne treści wiadomości SMS, i tak np. Treść SMS publikowane w piśmie FOCUS będzie wyglądać: FC.SU.(Rozwiązanie). Przez, „Rozwiązanie” rozumiemy hasło, które jest rozwiązaniem danego Zadania logicznego.

3.3. Całkowity koszt wysłania jednego SMS-a pod numer, który określony jest w ogłoszeniu, określony będzie w tym samym ogłoszeniu. Np. dla numeru 71001 to 1zł netto (1,23 brutto) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.

3.4. Przez wysłanie SMS-a pod numer każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zadaniu logicznym i/lub przez wysłanie kartki pocztowej zaadresowanej na adres każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zadaniu logicznym. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Zadania logicznego opublikowane w treści ogłoszenia tej o zadaniu logicznym i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla przeprowadzenia Zadania logicznego, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

4. ZASADY ZADANIA LOGICZNEGO 4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Zadaniu Logicznym są jedynymi dokumentami określającymi zasady Zadania logicznego, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Zadania logiczne.

4.2. Zadania logiczne, organizowane przez BURDA są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu urozmaicenie pisma, wyjście naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz dodatkowa promocję pism wydawanych przez BURDA (w tym czytelników jego stron internetowych)

4.3. Wyniki Zadań logicznych wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez BURDA w sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danym Zadaniu Logicznym.

5. ZASADY UDZIAŁU Aby wziąć udział w Zadaniu Logicznym oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Zadania logicznego SMS-a o określonej treści, pod numer wskazany w danym ogłoszeniu o Zadaniu logicznym.

5.1. Głosujący mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów. Przy czym jeden SMS będzie traktowany jako jedno zgłoszenie w krzyżówce. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

5.2. Osoby, które rozwiążą zadanie logiczne, ułożą prawidłowe hasło zadania logicznego i wyślą zgłoszenie SMS o prawidłowej treści biorą udział w losowaniu wskazanej każdorazowo w danym ogłoszeniu przez BURDA nagrody.

5.3. BURDA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn niezależnych od BURDA np. spowodowany przez operatora sieci komórkowej.

5.4. Po zakończeniu Zadania logicznego specjalnie powołana Komisja wyłoni laureatów danego Zadania logicznego.

5.5. BURDA skontaktuje się ze zwycięzcami każdego Zadania logicznego telefonicznie lub wyślę wiadomość SMS z informacją o wygranej do 15 dni po zakończeniu Zadania logicznego. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danego Zadania logicznego, swoich danych osobowych określonych przez BURDA, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 9.4 Regulaminu.

5.6. W przypadku, gdy BURDA nie będzie się mógł skontaktować się z potencjalnym laureatem lub zwycięzca nie zgłosi się do BURDA w wyznaczonym terminie(np. treści sms), dana nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

6. NAGRODY W Zadaniu logicznym

6.1. Każdorazowo nagrody w danym zadaniu logicznym , zarówno ich rodzaj jak i ilość prezentowane będą każdorazowo w ogłoszeniu o danym Zadaniu Logicznym.

6.2. W losowaniu w/w nagród będzie brało udział każde zgłoszenie, które dotarło do BURDA, w sposób wskazany w ogłoszeniu o zadaniu logicznym oraz niniejszym Regulaminie.

6.3. Nagrody będą przyznawane w drodze losowania, które organizować będzie Komisja, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu. Przekazującym daną nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego jest każdorazowo BURDA lub podmiot wskazany w ogłoszeniu o Zadaniu Logicznym

6.4. Wysyłka nagród, wygranych w Zadaniu Logicznym, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania BURDA danych osobowych laureatów. 6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny

6.6. Lista zwycięzców (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w czasopiśmie lub Internecie na stronie czasopisma, które opublikowało zadanie logiczne, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do zadania logicznego i podając swoje dane w przypadku wygranej.

6.7. BURDA w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na nagrody o nie mniejszej wartości.

7. KOMISJA

7.1. Do kontroli prawidłowości każdego z zadań logicznych powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele BURDA

7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez BURDA wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamacje związane z Zadaniami logicznymi będą przyjmowane przez BURDA wyłącznie w formie pisemnej, na adres BURDA w terminie 7 dni od daty zakończenia Zadania logicznego

8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele BURDA.

8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin Zadania logicznego jest dostępny na stronach internetowych czasopisma publikującego Zadanie logiczne oraz w siedzibie BURDA (dział Multimedia)

9.2. Na życzenie uczestnika Zadania logicznego, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, BURDA prześle kopię Regulaminu Zadania logicznego.

9.3. W przypadku, gdy Uczestnik Zadania logicznego podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez BURDA za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, BURDA może zawiadomić Uczestnika Zadania logicznego – telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny na numer, z którego próbowano wysłać Zgłoszenie – o tym fakcie, z zażądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli uczestnik Zadania logicznego nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.

9.4. BURDA informuje, iż dane osobowe uczestników Zadania logicznego tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Zadania logicznego wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Zadania logicznego oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi Zadania logicznego przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w zadaniu logicznym nagród. Dane osobowe uczestników Zadania logicznego będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. BURDA informuje, iż dane osobowe laureatów Zadania logicznego mogą zostać opublikowane na stronach internetowych BURDA lub/oraz w miejscu publikacji danego Zadania logicznego (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników). Dane osobowe uczestników Zadania logicznego mogą być przekazane fundatorom nagród w danym zadaniu logicznym w celu wykonania przez nich obowiązków wynikających z regulaminu Zadania logicznego, w tym z ogłoszenia o danym zadaniu logicznym

9.5. Zwycięzcy Zadania logicznego są zobowiązani uiścić należny podatek od wygranej w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody określonej w ogłoszeniu o zadaniu logicznym), który zostanie pobrany przez BURDA i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

9.6. Warunkiem wydania nagrody przez BURDA jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 9.5

9.7. Laureat wskazanego Zadania logicznego musi zapłacić wartość podatku na konto wskazane przez G,+J, który zostanie następnie uiszczony przez BURDA na konto właściwego US

9.8. Biorąc udział w zadaniu logicznym uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.9. BURDA nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

9.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.11. BURDA przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.