Finał akcji Recykling Rejs

Zakończyła się akcja „Recykling – Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” organizowana wspólnie przez Fundacje PlasticsEurope Polska i Dominika Dobrowolskiego, podczas której ten wrocławski ekolog i podróżnik spłynął Odrę od Wrocławia do Szczecina. W ciągu dwóch tygodni trwania akcji odbyły się nadodrzańskich miastach spotkania z NGO i samorządami oraz partnerem akcji – Fundacją PlasticsEurope Polska a także organizowane były akcje sprzątania śmieci i spotkania prasowe na temat wartości odpadów z tworzyw sztucznych oraz problemu zaśmiecenia polskich rzek.

Akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” to przykład proekologicznej inicjatywy edukacyjnej, zwracającej uwagę na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami. Inicjatywa ta porusza także innego ważny problem – zaśmiecenia środowiska wodnego. Odpady porzucone w środowisku często trafiają do rzek, a te odpady, które są lekkie i unoszą się na powierzchni wody ostatecznie dopłynąć mogą do morza.
Z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzy sztucznych i w porozumieniu organizacjami przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata powstała w marcu podpisana „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”. Wśród działań określonych w deklaracji znalazły się m.in.: promowanie najlepszych praktyk w zakresie zagospodarowania odpadów, szczególnie w regionach nadmorskich oraz wzmocnienie zaangażowania w kierunku zwiększenia odzysku odpadów z tworzyw sztucznych poprzez recykling i odzysk energii. „Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, kraje europejskie będą miały duży udział w rozwiązaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego” mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając ”Europejski przemysł tworzyw sztucznych współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu określenia i zapobieżenia niedociągnięciom podczas wdrażania zasad zagospodarowania odpadów w całej Europie.

Niewydolny system zagospodarowania odpadów w Polsce sprawia, że ponad 90% wszystkich odpadów jest składowanych, a tylko kilka procent jest ponownie wykorzystywane poprzez odzysk i recykling. W europejskich statystykach odpadowych Polska znajduje się na odległych miejscach listy. Choć w zakresie wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych wskaźniki zagospodarowania są nieco lepsze, to jednak ok. 1 milion ton na rok odpadów tworzyw sztucznych czyli ponad 70% trafia na wysypiska. Te wartościowe surowce wtórne można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko odzyskując sam materiał poprzez recykling, ale także ich wysoką wartość energetyczną w procesach odzysku energii.

Więcej:News