Infobazy 2008

W połowie października w Sopocie odbędzie się konferencja „Infobazy 2008”.

W dniach od 15 do 17 października w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie odbędzie się V Krajowa Konferencja Naukowa „Infobazy 2008 systemy, aplikacje, usługi – bazy danych dla nauki”. Organizatorami konferencji są: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), Katedra Bioinżynierii Medycznej Politechniki Gdańskiej i Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Konferencji patronują: prof. Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. Henryk Krawczyk (Rektor Politechniki Gdańskiej), prof. Janusz Rachoń (Senator RP) i prof. Michał Kleiber (Prezes Polskiej Akademii Nauk. Konferencję wspiera komitet CODATA (Komitet Narodowy ds. Współpracy z Komitetem Danych dla Nauki i Techniki ICSU) przy Prezydium PAN. Przewodniczącym rady programowej konferencji jest prof. Antoni Nowakowski (Politechnika Gdańska).
Celem Konferencji jest realizacja założeń Programu Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki na lata 2007–2013 w zakresie baz danych i zaawansowanych usług informatycznych. Tym razem uwaga skupiona będzie na systemach, aplikacjach i usługach dla społeczeństwa informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wybór priorytetów finansowania projektów realizowanych ze środków strukturalnych, które w istotny sposób będą wspierać Program Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki. W szczególności chodzi o wizje dalszego rozwoju takich inicjatyw jak Biblioteka Wirtualna Nauki, ale też o upowszechnienie informacji i prezentację aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną.
Tematyka sesji naukowych obejmuje bazy danych: przyrodnicze (w tym GIS), z dziedziny nauk o ziemi, meteorologiczne, rolnicze, medyczne, fizykochemiczne, biochemiczne, techniczne i ekonomiczne, historyczno-humanistyczne i muzealne, artystyczne, biblioteczne i bazy wiedzy o nauce. Odrębną sesję będzie stanowiła prezentacja firm, m.in. oferujących narzędzia do tworzenia baz danych – sprzęt oraz oprogramowanie. Zaplanowano również organizację forum dotyczącego współpracy nauka – administracja – gospodarka.
W konferencji weźmie udział blisko stu naukowców (swoją obecność zapowiedziała również wiceminister prof. Maria Elżbieta Orłowska sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), podczas siedmiu sesji naukowych wygłoszonych zostanie pięć referatów plenarnych i 34 komunikaty. Na zakończenie konferencji przewidziano wizytę w nowej siedzibie Centrum Informatycznego TASK, gdzie zainstalowany jest klaster Galera (umieszczony na 45 miejscu listy pięciuset największych komputerów świata). h.k.