1914

1928 czerwca - zastrzelenie w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonki Zofii przez Gawriła Principa

28 lipca - wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry

31 lipca - wystosowanie ultimatum Francji przez władze niemieckie

1 sierpnia- wypowiedzenie wojny Rosji przez Niemcy. W sierpniu wojska rosyjskie wkroczyły na teren Galicji i Prus Wschodnich.

2 sierpnia - wkroczenie wojsk niemieckich do Luksemburga

3 sierpnia - wypowiedzenie wojny Francji przez Niemcy

3 sierpnia - wkroczenie wojsk niemieckich na terytorium Belgii

4 sierpnia - ostrzelanie Kalisza przez niemiecką artylerię

4 sierpnia - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię; początek morskiej blokady Niemiec

5 sierpnia - ogłoszenie neutralności w wojnie przez Stany Zjednoczone

6 sierpnia - Legiony pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyruszyły z Krakowa na teren dawnego Królestwa Polskiego

8 sierpnia - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Czarnogórę

14 sierpnia - wkroczenie wojsk francuskich na teren Lotaryngii

18 sierpnia - początek niemieckiej ofensywy na Francję 20 sierpnia zdobycie Brukseli przez wojska niemieckie

21 sierpnia - odwrót wojsk francuskich z Lotaryngii

23 sierpnia - wypowiedzenie wojny Japonii przez Niemcy

23 sierpnia - bitwa pod Mons

26–28 sierpnia początek bitwy pod Tannenbergiem


W tym roku obchodzimy 100-lecie Wielkiej Wojny. Dowiedz się więcej!


28 sierpnia - bitwa morska koło Helgolandu

2 września - opuszczenie Lwowa przez Austriaków

3 września - zajęcie Lwowa przez Rosjan 3 września ewakuacja francuskiego rządu do Bordeaux

6 września - początek bitwy nad jeziorami mazurskimi pomiędzy wojskami niemieckimi a wojskami rosyjskimi 

6–9 września - bitwa pod Marną

12 września - koniec bitwy nad jeziorami mazurskimi

5 października - pierwsza w historii walka powietrzna, której skutkiem było strącenie samolotu

21 października - Turcja zamknęła drogę wodną przez cieśniny Bosfor i Dardanele dla żeglugi

29 października - zaatakowanie rosyjskich wybrzeży przez flotę turecką

2 listopada - wypowiedzenie wojny Turcji przez Rosję, Wielką Brytanię i Francję

3 listopada - zwycięstwo wojsk niemieckich nad wojskami brytyjskimi pod Tangą w Niemieckiej Afryce Wschodniej

5 listopada - wypowiedzenie wojny Turcji przez państwa ententy

5 listopada - zajęcie Cypru przez Wielką Brytanię

12 listopada - Turcja ogłosiła dżihad

8 grudnia - brytyjsko-niemiecka bitwa morska koło Falklandów

17 grudnia - zatrzymanie wojsk rosyjskich przez wojska austriackie pod Limanową

25 grudnia - nalot zeppelinów na Londyn

 

1915

4 lutego - ogłoszenie przez Niemcy blokady morskiej wokół Wysp Brytyjskich

18 lutego - odwołanie igrzysk olimpijskich, które miały się odbyć w Berlinie w 1916 r.

22 kwietnia - walki niemiecko-francuskie pod Ypres

26 kwietnia - podpisanie w Londynie tajnego układu sojuszniczego między Włochami i ententą

2–5 maja - bitwa pod Gorlicami, przełamanie frontu rosyjskiego przez wojska państw centralnych

7 maja - zatopienie amerykańskiego statku Lusitania przez niemiecki okręt podwodny (U-Boot)

22 maja - odzyskanie Lwowa przez Austriaków

23 maja - podjęcie działań zbrojnych przez Włochów przeciwko Austro-Węgrom

2 czerwca - początek blokady wybrzeży Azji Mniejszej przez flotę brytyjską

10 czerwca - zdobycie niemieckiego Kamerunu przez Wielką Brytanię

23 czerwca - wydanie przez papieża Benedykta XV deklaracji o neutralności Watykanu

1 lipca - początek niemieckiej ofensywy na Litwę, Kurlandię i dawne Królestwo Polskie

19 lipca - storpedowanie brytyjskiego parowca Arabic przez niemiecką łódź podwodną

5 sierpnia - wkroczenie wojsk niemieckich do Warszawy

24 sierpnia - utworzenie Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie przez Niemcy

18 września - wkroczenie wojsk niemieckich do Wilna

22 września - początek francuskiej ofensywy w Szampanii

12 grudnia - zbudowanie w Niemczech pierwszego w całości metalowego samolotu

 

1916 

21 lutego - początek niemiecko-francuskiej bitwy pod Verdun

9 marca - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Portugalię

16 marca - początek ofensywy rosyjskiej koło Dyneburga

31 maja - początek największej bitwy morskiej I wojny światowej, tzw. bitwy jutlandzkiej, pomiędzy flotami brytyjską i niemiecką

4 czerwca - początek rosyjskiej ofensywy gen. Brusiłowa na froncie wschodnim

8 czerwca - podpisanie układu sojuszniczego przez Rosję i Japonię

24 czerwca - początek ofensywy wojsk ententy nad Sommą

4–6 lipca - Legiony Polskie stoczyły bitwę pod Kostiuchnówką

27 sierpnia - przystąpienie Rumunii do wojny po stronie ententy

28 sierpnia - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Włochy 5 listopada wydanie tzw. Aktu 5 listopada przez cesarzy Niemiec i Austrii – zapowiedź utworzenia państwa polskiego pod egidą państw centralnych

21 listopada - śmierć cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I

26 listopada - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Grecję

6 grudnia - zajęcie Bukaresztu przez wojska niemieckie i austriackie

12 grudnia - złożenie propozycji pokojowych przez Niemcy

 

1917

22 stycznia - propozycje pokojowe prezydenta USA Woodrowa Wilsona

20 lutego - wprowadzenie w Niemczech do obiegu aluminiowych monet w celu zaoszczędzenia miedzi

16 marca - abdykacja cara Rosji Mikołaja II 2 kwietnia przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych po stronie ententy

6 kwietnia - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Stany Zjednoczone

9 kwietnia - początek angielsko-niemieckiej bitwy pod Arras

27 kwietnia - przystąpienie Grecji do wojny po stronie ententy

4 czerwca - wydanie dekretu przez prezydenta Francji o rozpoczęciu formowania oddziałów polskich we Francji

22 czerwca - uwięzienie przez Niemcy Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w Magdeburgu

15 października - rozstrzelanie Maty Hari, holenderskiej tancerki oskarżonej o szpiegostwo na rzecz Niemiec

7 listopada - wybuch rewolucji październikowej 9 grudnia zajęcie Jerozolimy przez wojska brytyjskie

22 grudnia - początek rokowań państw centralnych z Rosją w Brześciu

 

1918

8 stycznia - wygłoszenie orędzia przez prezydenta Wilsona, w którym zawarte były obietnice utworzenia państwa polskiego

28 stycznia - wydanie dekretu przez Radę Komisarzy Ludowych o utworzeniu Armii Czerwonej

9 lutego - podpisanie układu pokojowego miedzy państwami centralnymi a Ukrainą w Brześciu

3 marca - podpisanie przez państwa centralne układu pokojowego z Rosją w Brześciu

9 marca - lądowanie wojsk brytyjskich w Murmańsku

21 marca - początek ofensywy niemieckiej na froncie zachodnim

9 kwietnia - początek niemiecko-francuskiej bitwy pod Lys

1 maja - koniec bitwy pod Lys

7 maja - podpisanie przez państwa centralne układu pokojowego z Rumunią w Bukareszcie

18 czerwca - kontrofensywa francuska nad Marną

17 lipca - zamordowanie cara Mikołaja II i jego rodziny przez bolszewików 15 września początek ofensywy wojsk ententy w Macedonii

30 września - kapitulacja Bułgarii

30 października - zwycięstwo Włochów nad Austriakami pod Veneto

3 listopada - podpisanie przez Austro-Węgry rozejmu z państwami ententy

9 listopada - abdykacja cesarza Niemiec Wilhelma II

11 listopada - abdykacja cesarza Austro-Węgier Karola I

11 listopada - zawieszenie broni w Compiègne