REGULAMIN AKCJI „Pokaż jak ćwiczysz! Konkurs Fit&Forma i marki AXE”

 

REGULAMIN AKCJI
„Pokaż jak ćwiczysz! Konkurs Fit&Forma i marki AXE”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem konkursu pt.
„Pokaż jak ćwiczysz! Konkurs Fit&Forma i marki AXE” (zwanego dalej “KONKURSEM”).
2. Organizatorem KONKURSU jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa NIP: 897 14 22 483 , Regon: 931051710, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730.
(zwana dalej „Organizatorem”).
3. KONKURS będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania KONKURS zostaje określony: od dnia 13.05.2016 r. do dnia 18.05.2016 r.
§2
Uczestnictwo w KONKURSIE
1. Uczestnikiem KONKURSU może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat i zaakceptowała
Regulamin zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 poniżej (małoletni uczestniczą w KONKURSIE
pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego),
która w dniach od 13 maja do 18 maja 2016 roku prześle w formie wiadomości prywatnej swoje zdjęcie
w czasie treningu na profil Fit&Forma na Facebooku.
2. W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, inne
osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu KONKURSU oraz członkowie
najbliższej rodziny w/w osób.
§3
Przystąpienie do KONKURSU
1. Do KONKURSU może przystąpić Uczestnik, który zapoznał się uprzednio z
Regulaminem oraz zaakceptował go bez zmian.
2. Małoletni przystępując do KONKURSU oświadcza, że posiada skutecznie prawną zgodę
przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w KONKURSIE, na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
3. Przystąpienie do KONKURSU następuje w momencie przesłania zdjęcia konkursowego poprzez
wiadomość prywatną na profilu facebook Fit&Forma.
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU, chyba że
wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji
zawierających opis określonych elementów KONKURSU.
§4
Zasady KONKURSU
1. 13 maja 2016 r. na profilu facebook Fit&Forma zamieszczony zostanie post określający warunki
przystąpienia do konkursu,
uczestnik KONKURSU powinien wykonać odpowiednie zdjęcie dokumentujące jego aktywność w
czasie treningu i wysłać je poprzez wiadomość prywatną na profilu facebook Fit&Forma.
2. Uczestnik Konkursu może przesłać swoje zdjęcie do godziny 23:59
dnia 18 maja 2016 roku.
3. Uczestnicy KONKURSU mogą przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe.
4. Po zakończeniu KONKURSU specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą
przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów Konkursu, których zgłoszone prace
konkursowe były prawidłowe oraz zdaniem Jury były najciekawsze, biorąc pod uwagę
oryginalność, wyjątkowość, kreatywność.
5. Wyniki KONKURSU, w tym imiona i nazwiska (lub nicki) laureatów i/lub
Konkursowe wyzwanie (praca konkursowa) które zostało nagrodzone, będą opublikowane przez
Organizatora na profilu facebook Fit&Forma.
6. Uczestnik KONKURSU biorąc udział w Konkursie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do przesłanego zgłoszenia konkursowego, które jest
przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby
oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem
faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie konkursowe, w przypadku
ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz
oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora
szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z
KONKURSU.
7. Nagrodami w Konkursie będą produkty wskazane w ogłoszeniu konkursowym
na sprofilu Fit&Forma.
8. Nagrody mają charakter rzeczowy i nie można ich zamienić na ekwiwalent pieniężny ani
rzeczowy. Laureaci KONKURSU nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
9. Przekazanie nagród nastąpi według wyboru Organizatora – za pośrednictwem poczty lub
firmy kurierskiej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie odbioru nagrody
wiadomością prywatną poprzez Facebook. Laureaci są zobowiązani do
podania danych adresowych do wysłania nagrody w terminie do 2 dni od otrzymania od
Organizatora prośby w tym zakresie. Wysyłka nagród nastąpi w terminie do 30 dni od
zakończenia Konkursu.
11. W przypadku nie przekazania danych adresowych, podania niepełnych, nieprawidłowych
lub braku aktualizacji danych adresowych i/lub nie podjęcia przez laureata nagrody w
terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, przesyłka zostanie zwrócona
do siedziby Organizatora, skąd laureat będzie mógł ją odebrać osobiście w terminie do dnia
31.08.2016 r. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w w/w terminie, osoba
taka zostaje zdyskwalifikowana z KONKURSU, a jej prawo do nagrody wygasa, która to
nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
12. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat KONKURSU
zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranej w KONKURSIE o
wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, której
uiszczenie Organizatorowi Konkursu jako płatnikowi w/w podatku w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania
nagrody. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku
dochodowego. Nieopłacenie podatku od nagród w w / w terminie oznacza
dyskwalifikację z KONKURSU i w konsekwencji utratę prawa do nagrody, która to
nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
13. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.
14. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w
Konkursie.
15. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
16. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z
udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego
powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
§5
Komisja
1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić
będą przedstawiciele Organizatora.
2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu.
§6
Reklamacje
1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie
numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3 Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której
wejdą przedstawiciele Organizatora.
4 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6 Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Reklamacyjną.
7 Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie
wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
§7
Postanowienia końcowe
1 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez
Organizatora.
2 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
3 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników
Konkursu, przekazania laureatom nagród konkursowych oraz rozstrzygnięcia i
przeprowadzenia postępowania reklamowego, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi
odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z
późn. zmianami).
4 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkurs mają prawo
do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
5 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
6 Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu.
7 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.focus.pl.