Regulamin Konkursu „Nie ma głupich pytań” magazynu „Sekrety Nauki” wydanie 1/12

Regulamin Konkursu „Nie ma głupich pytań” magazynu „Sekrety Nauki” wydanie 1/12

 

 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, zwana dalej Organizatorem lub G+J.
1.2 Konkurs rozpoczyna się 19 grudnia 2011.

II. ZADANIE KONKURSOWE
2.1 Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie trwania konkursu tj: od 19 grudnia 2011 roku do 16 stycznia 2012 roku wysłać wiadomość mailową na adres [email protected] z pytaniem na które chciałabyś/chciałbyś  abyśmy odpowiedzieli.
2.2  Przez wysłanie maila pod wskazany powyżej adres uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursowego i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KOKURSIE
3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby nie pełnoletnie, (które mają pisemną  zgodę obojga rodziców lub opiekunów), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.
3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
3.2.1. Pracownicy, Współpracownicy lub Członkowie Zarządu G+J oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
3.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;
3.3 Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać w okresie trwania konkursu maila na adres [email protected] z pytaniem na które chciałbyś, aby redakcja magazynu Sekrety Nauki udzieliła odpowiedzi oraz wpisując w treść maila dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego.
3.4. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość e-maili z pytaniem.
3.5. Zgłoszenia konkursowe niepełne, nie zawierające wszystkich wymienionych powyżej informacji lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
3.6. G+J nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od G+J, w szczególności nieprawidłowości związane z działaniem poczty oraz dostawców mediów itd.
3.7. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.sekretynauki.com oraz w magazynie Sekrety Nauki 3/12.
3.8. Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie Łukasz Załuski i Hanna Adamowska wyłoni laureatów Konkursu.
3.9. W ramach rozwiązania przedmiotowego konkursu Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na pytania laureatów konkursu na stronie www.sekretynauki.com oraz w magazynie Sekrety Nauki 3/12.
3.10 Każdy z uczestników Konkursu przesyłając pytanie konkursowe upoważnia G+J do dokonania zmian redakcyjnych w przesłanych przez niego pytaniu konkursowym, w szczególności takich jak: korekta itp.

IV. NAGRODY W KONKUSRIE
4.1 Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni kompletem filmów DVD firmy CD PROJEKT:
-„Książe Persji. Piaski czasu” reż. M. Newell,
-„Alicja w krainie czarów” reż. T. Burton,
-„Tron: Dziedzictwo” reż. J. Kosiński,
-„Piraci z Karaibów. Kompletna Kolekcja” część I, II, III, IV.
4.2. Lista zwycięzców (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.sekretynauki.com,
4.3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.
4.4. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
4.5. Wysyłka nagród wygranych w Konkursie nastąpi w ciągu 60 dni od dnia dopełnienia wszystkich formalności związanych z odbiorem nagrody.
4.6. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków opisanych powyżej, w szczególności nie przekaże danych adresowych, poda nieprawidłowe dane lub nie odbierze nagrody w terminie do 30 lipca 2012 r. nagroda przechodzi na własność Organizatora.

V. KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC
5.1. Komisja konkursowa w składzie Łukasz Załuski i Hanna Adamkowska wybierze spośród nadesłanych prac 3 najciekawsze, najoryginalniejsze i najbardziej zaskakujące pytania które zostaną uhonorowane nagrodami opisanymi w punkcie 4.1. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się e-mailowo, z laureatami konkursu oraz potwierdzi zgodę laureata na zasady konkursu zawarte w regulaminie.
5.2.    W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować w potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min. lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w mailu terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego nie powodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.
5.3. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele redakcji magazynu Sekrety Nauki
5.4. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
5.5. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

VI. REKLAMACJE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez G+J wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele G+J.
6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Organizatora: www.sekretynauki.com
7.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
7.4 Dane osobowe uczestników  konkursu, tj. i imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach i w celu określonym w regulaminie, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu ( imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronie www.sekretynauki.com oraz magazynie Sekrety Nauki na co uczestnicy konkursu wyrażają zgodę. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarska 15. Dane osobowe laureatów konkursu będą przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
7.6. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2011 roku.