Regulamin konkursu „Świętuj z nami 100. wydanie „Focusa Historia” magazynu „Focus Historia” wydanie 9/15

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu „Świętuj z nami 100. wydanie „Focusa Historia” magazynu „Focus Historia” wydanie 9/15”, zwanego dalej Konkursem, jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032714, NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem lub Burda.

1.2 Konkurs rozpoczyna się 19 sierpnia 2015 i trwa do 15 września 2015 roku.

1.3 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II. ZADANIE KONKURSOWE

2.1 Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie trwania konkursu tj.: od 19 sierpnia 2015 roku do 15 września 2015 roku wysłać wiadomość mailową na adres [email protected] z podanym numerem fałszywej okładki Focusa Historia prezentowanej na stronie konkursowej w magazynie Focus Historia 9/15 wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego czytasz „Focusa Historia” i wskazanymi w pkt. 3.3 danymi.

2.2  Przez wysłanie maila pod wskazany powyżej adres uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursowego i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KOKURSIE

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, jak również osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

3.2.1. Pracownicy, Współpracownicy lub Członkowie Zarządu Burdy oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

3.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;

3.3 Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać w okresie trwania Konkursu maila na adres [email protected] z numerem fałszywej okładki Focusa Historia prezentowanej na stronie konkursowej w magazynie Focus Historia 9/15 wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego czytasz „Focusa Historia” oraz wpisując w treść maila dane uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego.

3.4. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość e-maili ze zgłoszeniem.

3.5. Zgłoszenia konkursowe niepełne, nie zawierające wszystkich wymienionych powyżej informacji lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

3.6. Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie Agnieszka Ucińska i Anna Piszczadowska wyłoni dziesięciu laureatów Konkursu, zgodnie z postanowieniami rozdziału V.

3.7. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.focus.pl.

3.8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3.9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

IV. NAGRODY W KONKUSRIE

4.1 Pięciu najlepszych laureatów Konkursu zostanie nagrodzonych voucherami o wartości 300zł do wykorzystania na stronie www.wyjatkowyprezent.pl w terminie do 17.07.2016

4.2. Kolejnych pięciu laureatów otrzyma roczne prenumeraty magazynu Focus Historia.

4.3. Lista zwycięzców (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostanie opublikowana w Internecie na stronie focus.pl.

4.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.

4.5. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

4.6. Wysyłka nagród wygranych w Konkursie nastąpi w ciągu 60 dni od dnia dopełnienia wszystkich formalności związanych z odbiorem nagrody.

4.7. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, w szczególności w wyniku braku jej odbioru lub podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd laureat będzie mógł ją odebrać w terminie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w w/w terminie, osoba taka zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.8. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

4.10. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4.11. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

V. KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC

5.1. Komisja konkursowa w składzie Agnieszka Ucińska i Anna Piszczadowska wybierze spośród nadesłanych maili z trafnie wytypowaną fałszywą okładką „Focusa Historia” 10 najciekawszych i najoryginalniejszych uzasadnień dlaczego czytasz „Focusa Historia”, które zostaną uhonorowane nagrodami opisanymi w punkcie 4.1. i 4.2. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się e-mailowo z laureatami Konkursu wysyłając wiadomość na adres, z którego dokonano zgłoszenia konkursowego lub w formie telefonicznej na podany przez uczestnika numer telefonu.

5.2. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele redakcji magazynu Focus Historia.

5.3. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VI. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Burda w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Burdy.

6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Organizatora: http://historia.focus.pl/polska/regulamin-konkursu-100-numer-1747

7.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

7.4 Dane osobowe uczestników  Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach i w celu określonym w Regulaminie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu ( imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronie www.focus.pl na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing Polska Sp. z o.o Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarska 15. Dane osobowe laureatów Konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wydania, dostarczenia lub realizacji nagród konkursowych.

7.5. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2015 roku.