Regulamin Konkursu „UŁÓŻCIE Z NAMI SWÓJ PORTRET GENETYCZNY” magazynu „Sekrety Nauki” wydanie 3/11 i 1/12

Regulamin Konkursu  „UŁÓŻCIE Z NAMI SWÓJ PORTRET GENETYCZNY” magazynu „Sekrety Nauki” wydanie 3/11 i 1/12

 

 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, zwana dalej Organizatorem lub G+J.
1.2 Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2011.

II. ZADANIE KONKURSOWE
2.1 Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie trwania konkursu od 14 listopada 2011 roku do 16 stycznia 2012 roku wysłać wiadomość mailową na adres [email protected] załączając zdjęcia en face uczestnika konkursu oraz jego krewnych.
2.2   Przez wysłanie maila pod wskazany adres uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz osób widocznych na przesłanych zdjęciach oraz oświadcza, że wyraża zgodę, również w imieniu osób uwidocznionych na pozostałych zdjęciach, na poddanie w/w zdjęć obróbce komputerowej i/lub fotomontażowi, w celu zestawienia portretów w/w osób i stworzenia ich wirtualnej modyfikacji genetycznej. Uczestnik oświadcza ponadto, iż zarówno on jak i osoby, których wizerunki są uwidocznione w ramach w/w zdjęć są świadome tego, iż wynik w/w obróbek komputerowych i fotomontaży może przybrać charakter satyryczny, prześmiewczy i/lub szokujący.
2.3  Przez wysłanie maila pod wskazany powyżej adres uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursowego i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KOKURSIE
3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby nie pełnoletnie, (które mają pisemną  zgodę obojga rodziców lub opiekunów), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.
3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
3.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu G+J oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
3.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;
3.3 Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać w okresie trwania konkursu maila na adres [email protected] z załączonymi zdjęciami en face swoimi i krewnych oraz wpisując w treść maila dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego.
3.4. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość zgłoszeń.
3.5. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
3.6. G+J nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od G+J, w szczególności nieprawidłowości związane z działaniem poczty oraz dostawców mediów itd.
3.7. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.sekretynauki.com oraz w magazynie Sekrety Nauki 3/12.
3.8. Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołana Komisja wyłoni laureatów Konkursu.
3.9. Przesyłając zdjęcia, o których mowa w pkt. 2.1. każdy w Uczestników Konkursu upoważnia bezpłatnie Organizatora do wykorzystywania z w/w zdjęć (w tym wizerunków osób widocznych na zdjęciach, ich imion, nazwisk oraz miejscowości zamieszkania) na stronie www.sekretynauki.com oraz w magazynie Sekrety Nauki 3/12, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopoiwania;
b. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach czasopism wydawanych przez G+J, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikroskopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielenia w inny sposób;
c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzenie służące do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie nagrań, przekazywanie i odtwarzanie i emitowanie w audycjach, środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnym kanale komunikacji publicznej, w tym w Internecie;
f. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechniania egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. zdjęć na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, slajdzie, mikrofilmie, CD, DVD itd.) oraz z prawem do wykorzystanie na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również  Organizatorowi zezwolenia na udzielenie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. materiałów.
3.10 Każdy z uczestników Konkursu przesyłając zdjęcia oświadcza że:
a. Przedmiotowe zdjęcia są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do materiałów, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych zdjęć, które obejmuje w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania zdjęć na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Osoba przesyłająca zdjęcia oświadcza, iż uzyskała zgody od wszystkich osób, których wizerunek jest widoczny na zdjęciach, na ich udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na publikację ich wizerunku w szczególności w zakresie określonym w pkt. 3.09 powyżej;
c. Dostarczone Organizatorowi zdjęcia są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, uzyskał wszelkie zezwolenie lub zgody prawem wymagane na korzystanie z tych zdjęć, o ile są one koniecznie lub potrzebne dla ich wykorzystanie przez Organizatora na zasadach określonych w tym Regulaminie;
d. Składając niniejsze oświadczenia i udzielając Organizatorowi opisanych w nich praw i upoważnień (w przypadku gdy osoby przedstawione na materiałach były niepełnoletnie) uzyskał stosowne zgody przedstawicieli ustawowych na złożenie ww. oświadczeń oraz przekazanie praw i upoważnień;
e. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zdjęcia, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty;
f. Każdy z uczestników Konkursu upoważnia G+J do dokonania zmian w przesłanych przez niego zdjęciach, w szczególności takich jak: przeróbek, adaptacji, obróbek komputerowych, fotomontaży, itp.

IV. NAGRODY W KONKUSRIE
4.1 Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni wykonaniem przez profesjonalnych grafików z przesłanych wybranych zdjęć genetycznego portretu oraz publikacją  genetycznego portretu na łamach magazynu Sekrety Nauki 3/12.
4.2. Lista zwycięzców (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.sekretynauki.com oraz w magazynie Sekrety Nauki 3/12, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dana w przypadku wygranej.
4.3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.
4.4. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

V. KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC
5.1. Komisja konkursowa w składzie Łukasz Załuski i Anna Piszczadowska wybierze spośród nadesłanych prac najciekawsze i najoryginalniejsze, a profesjonalni graficy przerobią niektóre z nich na genetyczne portrety, które G+J opublikuje na łamach magazynu Sekrety Nauki 3/12.
5.2. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele redakcji magazynu Sekrety Nauki
5.3. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
5.4. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

VI. REKLAMACJE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez G+J wyłącznie w formie pisemnej, na adres G+J w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele G+J.
6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Organizatora: www.sekretynauki.com
7.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
7.4 Dane osobowe zwycięzcy konkursu, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz poinformowania laureata o wygranej w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu (tylko imię i nazwisko, miejscowość) zostaną opublikowane na stronie www.sekretynauki.com na co uczestnicy konkursu wyrażają zgodę. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarska 15. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
7.6. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2011 roku.