Rozstrzygnięcie konkursu – Innowacyjny nauczyciel

Za nami I edycja konkursu dot. przyznawania przez Prezydenta Miasta Legionowo honorowych tytułów ,,Innowacyjny nauczyciel” i ,,Lider twórczego zarządzania”.

Konkurs ogłosiliśmy w czerwcu 2013 r. w ramach realizacji jednego z głównych zadań Strategii Rozwoju Miasta Legionowo, którym jest tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości pracy szkół i przedszkoli. Kluczowym założeniem tej inicjatywy jest jakościowy rozwój szkół i przedszkoli przez podnoszenie sprawności i efektywności procesu nauczania-uczenia się, wzrost motywacji i zaangażowania nauczycieli i kadry kierowniczej, wzbogacanie i upowszechnianie dobrych praktyk.

W pierwszej edycji konkursu o tytuły ubiegały się 23 osoby – 17 nauczycieli z 8 placówek oraz 6 dyrektorów szkół i przedszkoli. O tytuł mogli ubiegać się sami zainteresowani uzyskaniem honorowego wyróżnienia. Tytuł przyznawany jest na jeden rok.

Oceny wniosków dokonywała Kapituła w składzie:

 • Pani Ewa Dudek, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie -Przewodnicząca Kapituły
 • Pani Emilia Wojdyła, dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Pani Anna Kalińska, dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego  Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Pani Anna Gocłowska, koordynator programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Pani Ewa Brańska, redaktor naczelny Kwartalnika “Przed szkołą”, były wizytator MEN d/s przedszkoli.

Tytuł “Innowacyjny nauczyciel” otrzymuje systematycznie rozwijający się zawodowo nauczyciel, który stałym wyzwaniem własnej praktyki uczynił rozwój ucznia przez:

 • nowatorskie wzbogacanie oferty edukacyjnej,
 • poszukiwanie i wdrażanie aktywizujących i efektywnych metod nauczania-uczenia,
 • ukierunkowanie procesu kształcenia na wspomaganie ucznia w uczeniu się,
 • zapewnianie uczniom  sukcesu edukacyjnego,
 • krytyczną refleksję nad  własną pracą w celu doskonalenia swojego warsztatu,
 • czerpanie z pozytywnych doświadczeń innych nauczycieli.

Na wniosek Kapituły Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski przyznał tytuł ,,Innowacyjny nauczyciel”:

 • Pani Annie Bogackiej, nauczycielowi geografii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
 • Pani Monice Majdanik, nauczycielowi historii i plastyki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2
 • Pani Renacie Stępień, nauczycielowi wychowania przedszkolnego z Przedszkola Miejskiego Nr 12
 • Pani Iwonie Pastuszak, pedagogowi specjalnemu z Zespołu Szkół Nr1
 • Pani Wiesławie Twardowskiej nauczycielowi wychowania przedszkolnego z Przedszkola Miejskiego Nr 9.

Tytuł “Lider twórczego zarządzania” otrzymuje dyrektor, który stale dąży do mistrzostwa zawodowego a zarządzanie pracą szkoły i przedszkola uczynił narzędziem dla jakościowej zmiany przez:

 • tworzenie i rozwijanie atmosfery sprzyjającej wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań,
 • otwartość na nowe koncepcje, korzystanie z doświadczeń innych dyrektorów,
 • odszukiwanie i rozwiązywanie problemów,
 • kreatywne rozwiązywanie konfliktów,
 • wprowadzanie systemowych rozwiązań gwarantujących każdemu uczniowi i placówce jakościowy rozwój,
 • dzielenie się własną praktyką z innymi dyrektorami.

Tytuł ,,Lider twórczego zarządzania” otrzymały:

 • Pani Beata Piasecka, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 9,
 • Pani Dorota Stankiewicz, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7
 • Pani Grażyna Chojnowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 12
 • Pani Małgorzata Marszałek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7.

Wyróżnienia zostały wręczone podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Legionowie, który odbyły się 10 października 2013 r. Honorowymi gośćmi  podczas uroczystości byli: Senator RP Anna Aksamit, Poseł na Sejm RP Zenon Durka oraz przedstawiciel Kapituły – Pani Emilia Wojdyła, dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci wyróżnienia oprócz dyplomu otrzymali statuetkę “Srebrnego Asa”.