Rząd przyjął przepisy dotyczące programu "Studia dla wybitnych". Program zapewni szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie.

Program "Studia dla wybitnych" będzie realizowany w latach 2016-2025. Przewiduje się, że w tym okresie skorzysta z niego ok. 700 studentów. Resort nauki zakłada, że w latach 2016-2022 do programu będzie przystępowało do 100 studentów rocznie. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017.

Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i absolwenci studiów pierwszego stopnia (posiadający licencjat).

Listę zagranicznych uczelni wybranych do programu będzie ustalał minister nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie najnowszego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. rankingu szanghajskiego). Na listę resortu trafią uczelnie, które znajdują się na piętnastu najwyższych pozycjach tego rankingu i na dziesięciu najwyższych pozycjach każdej z pięciu list branżowych tego rankingu.

Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu fundusze na pokrycie kosztów: czesnego w zagranicznej uczelni, zakwaterowania i utrzymania w ciągu roku akademickiego, dwóch przejazdów w ciągu roku akademickiego do kraju studiowania i z powrotem, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Resort nauki będzie ogłaszał nabór kandydatów do programu do 31 października każdego roku.