Stypendia Zjednoczonego Świata

Zamiast uczyć się w Polsce można skorzystać ze stypendium Szkół Zjednoczonego Świata i maturę uzyskać za granicą.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłasza nabór kandydatów do następujących Szkół Zjednoczonego Świata (United World Colleges – UWC) na lata szkolne 2010-2012: Adriatic College (Włochy), Pearson College (Kanada),  American West College (USA), Mahindra College (Indie), Li Po Chun College (Hong Kong), UWC Costa Rica (Kostaryka). Stypendia te dotyczą dwóch ostatnich lat szkoły średniej. Nauka kończy się maturą międzynarodową – International Baccalaureate (IB).

Kandydaci do nauki za granicą powinni spełniać następujące warunki: wiek 16-17 lat (I klasa liceum), dobra znajomość języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących minimum 4,75, wybitne, udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej, artystycznej i/lub sportowej. W szczególnych wypadkach, uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata, komisja kwalifikacyjna, w drodze jednomyślnej decyzji, może dopuścić kandydata do dalszego postępowania konkursowego, jeśli jego średnia ocen jest niższa niż 4,75, ale wyższa niż 4,0.

Kwalifikacja przebiega w trzech etapach. Przystępując do pierwszego etapu, należy przesłać do 31 grudnia 2009 roku osobiście przygotowany list motywacyjny i życiorys w języku angielskim, kserokopię świadectwa szkolnego z trzeciej klasy gimnazjum, kserokopię zaświadczenia o wyniku testu gimnazjalnego, kopię dyplomów i zaświadczeń z wymienionej powyżej działalności pozaszkolnej (zwrot dokumentów nie jest możliwy, dlatego prosimy o załączanie kserokopii) na adres: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Józefów k/Otwocka 1, 05-420 Józefów, ul. Świderska 1, Skrytka pocztowa 15. Najlepsi kandydaci otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w marcu 2010 roku.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi jednocześnie, na tych samych warunkach, rekrutację do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. Każdy uczeń, który uważa, że spełnia powyższe kryteria może przesłać dokumenty aplikacyjne bezpośrednio do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata – niezależnie od wyniku ewentualnej preselekcji dokonanej przez jego polską szkołę. Komisja Stypendialna TSZŚ jest niezależna i nie podejmowała z żadnymi polskimi szkołami współpracy polegającej na preselekcji, wobec tego nie uznaje jej werdyktów. Do dokumentów należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem pocztowym, dla przesłania zawiadomienia o decyzji komisji kwalifikacyjnej oraz oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833). h.k.