Powiedz STOP złym biopaliwom

Złe biopaliwa to te, które mają niekorzystny wpływ na klimat i różnorodność biologiczną. Jeśli obecna polityka UE, zakładająca zwiększanie produkcji biopaliw, nie ulegnie zmianie, mogą one przynieść więcej szkody niż pożytku. Uprawy roślin przeznaczonych do ich wytwarzania wypierają uprawy roślin służących wyżywieniu ludzi i zwiększają presję na wycinanie lasów, które są głównym sprzymierzeńcem człowieka w spowalnianiu globalnych zmian klimatycznych. Zmiany te nazywamy pośrednimi zmianami w użytkowaniu gruntów.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, razem z innymi organizacjami ekologicznymi, apeluje do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku legislacyjnego uwzględniającego problem pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów (ILUC) przez zezwolenie jedynie na te biopaliwa, które są lepsze dla klimatu niż paliwa kopalne. W ramach tej międzynarodowej kampanii pod nazwą „Powiedz STOP złym biopaliwom” zbierane są podpisy pod petycją dotyczącą ograniczenia stosowania biopaliw, które mają negatywny bilans emisji CO2. Komisja Europejska przedstawi plany dotyczące rozwoju rynku biopaliw w lipcu.

<//embed>

Przedstawiamy Państwu krótki film animowany obrazujący zagadnienie pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów.
W polskiej wersji charytatywnie głosu użyczył Maciej Orłoś.

Raport przedstawiony przez niezależny Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP) stwierdza, że do roku 2020 stosowanie biopaliw w transporcie spowoduje emisję między 81% a 167% więcej gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne. Pociągnie to za sobą również przekształcenie w nowe pola uprawne lasów, łąk i torfowisk zajmujących obszar dwukrotnie większy niż Belgia. Wyniki raportu zostały oparte na planach poszczególnych państw członkowskich UE dot. zwiększenia wykorzystania biopaliw. Zmiana w użytkowaniu gruntów na taką skalę przyczyni się do uwolnienia ogromnych ilości CO2, co stworzy większe zagrożenie dla klimatu niż produkcja tej samej ilości energii w oparciu o spalanie paliw kopalnych.

Zgodnie z dyrektywą RED, do roku 2020 wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do zaspokajania 10% energii w transporcie drogowym ze źródeł odnawialnych, w tym ze spalania biopaliw. Kiedy istniejące użytki rolne są zagospodarowywane pod uprawę roślin energetycznych, produkcja rolna na inne cele musi zostać przesunięta w inne miejsca, aby zaspokoić wciąż rosnące zapotrzebowanie na żywność. Takie przesunięcie odbywa się często kosztem lasów, użytków zielonych, torfowisk i innych ekosystemów magazynujących duże ilości węgla organicznego.
W konsekwencji, przyczynia się to do znacznego wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby i usuniętej roślinności.

Kampanię „Powiedz STOP złym biopaliwom” przygotowały organizacje:

BirdLife EuropeClient EarthEuropean Environmental BureauFriends of the Earth EuropeTransport & Environment

Słowniczek:

Dyrektywa RED – dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z nią do 2020 roku wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do zaspokajania 10% energii w transporcie drogowym ze źródeł odnawialnych, w tym ze spalania biopaliw.

ILUC – indirect land use change, czyli pośrednie zmiany w użytkowaniu gruntów wynikające z rozwoju upraw na potrzeby produkcji biopaliw.