Regulamin konkursu Asus Zen

Regulamin konkursu

1.1.    Organizatorem Konkursu  w serwisie coaching.focus.pl zwanych dalej Konkursem, jest: Monday Public Relations Sp.zo.o. SP.K.  ul. Czeczota 31 KRS: 0000472005 NIP 951-219-32-02, zwana dalej Organizatorem.
1.2.    Konkurs będzie publikowany na stronie internetowej coaching.focus.pl.
1.3.    Konkurs będzie organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz publikowany  na stronie internetowej coaching.focus.pl należącej do Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.
1.4.    Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 21.09.2015- 02.10.2015

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.    W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu,
2.2.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
2.2.1.    Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2.    Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.
2.3.      Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, przy czym każde z nich będzie traktowane jako jedno zgłoszenie w konkursie.
2.4.      Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

3.    PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1.    Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie swojej pracy konkursowej (odpowiedź konkursowa) w okresie trwania Konkursu w formularzu konkursowym zamieszczonym pod konkursem, na temat wskazany w danym ogłoszeniu  i przekazując pozostałe treści wskazane w danym ogłoszeniu, zamieszczonym na stronie internetowej coaching.focus.pl.
3.2.    Przez wysłanie w formularzu konkursowym  odpowiedzi konkursowej do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
3.3.    Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów danego Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną pracy konkursowej (odpowiedź konkursowa).
3.4.      Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
3.5.    Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowaoraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
3.6.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.    ZASADY KONKURSU
4.1.    Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
4.2.    Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.kobieta.pl, zgodnie z pkt. 5.5 poniżej oraz w inny sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danym Konkursie.

5.    ZASADY UCZESTNICTWA
5.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać w formularzu zamieszczonym pod konkursem swoją pracę konkursową (odpowiedź konkursowa) na temat : Jakie są twoje sposoby na bycie ZEN w pracy?
5.2.  Osoby, które wypowiedzą się na zadany temat i dodadzą swoją pracę konkursową (odpowiedź konkursowa) o prawidłowej treści biorą udział w możliwości wygrania nagrody.
5.3. Komisja wybierze laureatów konkursu na podstawie prawidłowo nadesłanych pracę konkursową (odpowiedź konkursowa), a także biorąc pod uwagę oryginalność, estetykę, poziom stylistyczny, innowacyjność i ciekawość, staranność, kolorystykę, estetykę prac konkursowych.  
5.4 Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
5.5. Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania mogą zostać opublikowane na stronie internetowej coaching.focus.pl do 16.10.2015.
5.6.  Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych specjalnie powołana Komisja wyłoni laureatów  Konkursu.
5.7. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail  podany formularzu konkursowym z informacją o wygranej do 10 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danego Konkursu swoich danych osobowych określonych przez Organizatora, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 9.4 Regulaminu.
5.8.    W przypadku, gdy laureat konkursu po otrzymaniu od Organizatora informacji o wygranej w konkursie nie prześle do Organizatora swoich danych osobowych w ciągu 7 dni po otrzymaniu tej informacji nagroda przepada i Organizatorowi przysługuje prawo innego rozdysponowania tą nagrodą.  

6.    NAGRODY W KONKURSIE
6.1.    Nagrodami w konkursie jest:

– 1x ZenBook UX305 o wartości 2999 zł oraz  nagroda pieniężna 333 zł

– 1x ZenFone 2 o wartości 1499zł oraz nagroda pieniężna 167 zł

– 1 x ZenFone Laser o wartości 849 zł oraz nagroda pieniężna 94 zł

6.2. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł, może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez Zwycięzcę Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i poinformowania go o przyznaniu nagrody. Za zgodą nagrodzonego Uczestnika, Organizator – na poczet podatku – zaliczy przyznaną Uczestnikowi nagrodę pieniężną.
6.3.    W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Organizatora w czasie trwania Konkursu, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie oraz niniejszym Regulaminie.
6.4.    Nagrody będą przyznawane przez specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
6.5.    Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych laureatów do wysyłki nagrody oraz wszelkich dokumentów wskazanych przez Organizatora.
6.6.    Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
6.7.    Lista zwycięzców zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.focus.pl , na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane w przypadku wygranej.
6.8.    Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6.9.    Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.10.    Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
6.11.    W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 60 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7.    KOMISJA
7.1.    Do kontroli prawidłowości każdego z Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
7.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8.    REKLAMACJE
8.1.    Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 15 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
8.2.    Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3.    Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
8.4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
8.5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.6.    Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej – w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8.7.    Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.    Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie coaching.focus.pl oraz w siedzibie Organizatora.
9.2.    Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator  prześle kopię Regulaminu Konkursu.
9.3.    Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
9.5.    Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.focus.pl co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.