REGULAMIN KONKURSU”MENTORS4STARTERS”

Publikujemy regulamin konkursu MENTORS4STARTERS. Zachęcamy wszystkich uczestników do zapoznania się z treścią.

REGULAMIN KONKURSU”MENTORS4STARTERS”

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
  1. Organizatorem Konkursu MENTORS4STARTERS, zwanego dalej Konkursem jest:

Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, NIP: 897-14-11-483, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, zwana dalej Organizatorem.

 1. Konkurs rozpocznie się dn. 10.05.2018 r. i trwać będzie do 9.07.2018 r.
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

2.1       Konkurs polega na przesłaniu na adres mailowy [email protected] zgłoszenia konkursowego zawierającego: CV (maksymalnie 2 strony A4) oraz krótki list motywacyjny(do 350 słów) opisujący dlaczego kandydat aplikuje, co go motywuje i nad czym chce pracować. Zgłoszenia możne przesyłać w terminie od dn. 10.05.2018 do 9.07.2018. Zgłoszenie  powinno zawierać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego. Ostatecznego wyboru laureata dokona komisja konkursowa.

2.3       Zapowiedź konkursowa zostanie opublikowana na łamach magazynu Focus Poleca Coaching  3/18.

2.4.      Każdy z prenumeratorów magazynu Coaching spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w konkursie przesyłając zgłoszenie konkursowe opisane w pkt. 2.1 na adres [email protected], przy czym każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

2.5.      Po zakończeniu Konkursu spośród osób, które wyślą zgłoszenia na adres [email protected] specjalnie powołana komisja, w składzie Anita Szarlik, Anna Piszczadowska, Joanna Koper, Jadwiga Moszczyńska – wyłoni laureatów Konkursu oceniając motywację do odbycia sesji np. chęć zmiany zawodu, zmiany pracy, wyboru ścieżki w ramach obecnej organizacji).

2.6.      Przez wysłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się            stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

2.7.      Dokonując zgłoszenia do Konkursu osoba (Laureat), któremu przyznana zostanie nagroda wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska.

2.8.      Wyniki głosowania Konkursie zostaną opublikowane w magazynie Coaching 5/18

2.9.      Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu telefonicznie lub e-mailowo z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Konkursu. Brak potwierdzenia danych adresowych lub podanie nieprawidłowych danych powoduje dyskwalifikację takiej osoby z Konkursu, zaś nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

2.10.    W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min, osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, zaś nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata, w przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.

2.11.    Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

2.12.    Wyniki konkursu w tym imię i nazwisko laureata, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w magazynie Coaching i/lub na stronie internetowej www.magazyncoaching.pl

2.13     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.14     Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

 

3.      WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1       W Konkursie mogą wziąć udział osoby które w dniu przesyłania zgłoszenia konkursowego posiadają opłaconą aktywną prenumeratę magazynu Focus Poleca Coaching oraz osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (CV oraz list motywacyjny), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (uzasadnienia swojego wyboru) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

3.4.1    Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie

3.4.2    Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

3.4.3    Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

3.4.4    Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

3.4.5    Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

3.4.6.   Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa (CV oraz list motywacyjny) zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 

 1. ZASADY Konkursu
  1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

 

 1. NAGRODY W KONKURSIE
  1. Nagrodą w konkursie jest ;
 • Cykl trzech sesji mentoringowych. Miejsce sesji zostanie ustalone z laureatem konkursu, sesje mogą też odbywać się przez skype. Jedna sesja trawa 60 min. Sesje poprowadzi certyfikowany coach Jadwiga Moszyńska.
 • Zaproszenie na galę M4S
 • Publikacja wywiadu z laureatem Konkursu. Materiał zostanie opublikowany w magazynie Focus Poleca Coaching do końca 2018 roku.

 

5.2.      Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

5.3.      Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.4.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem  danych osobowych jest Organizator, z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. O ile Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Organizatora (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Organizatora.

5.5.      Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 2 000 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

5.6.      Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.7.      Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu.

5.8.        Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.

5.9.        Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

6.           KOMISJA

6.1.        Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2.        Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

7.         REKLAMACJE

7.1.      Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

7.2.      Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3.      W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

7.4.      Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5.      Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.6.      Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

8.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.      Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.magazyncoachin.pl oraz w siedzibie Organizatora.

8.2.      Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Plebiscytu.

8.3.      Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

8.4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

` ORGANIZATOR

Więcej:undefined