Forum Edukacji Dorosłych za nami

W poniedziałek 28 listopada w Warszawie odbyło się Forum Edukacji Dorosłych zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE.

W imprezie uczestniczyło ponad 150 osób. Byli wśród nich decydenci,  trenerzy i edukatorzy osób dorosłych,  andragodzy, przedstawiciele bibliotek, domów kultury, muzeów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji dorosłych, a także przedstawiciele Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Konferencję otworzył Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Swoją obecnością Forum zaszczycili m.in. Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Grzegorz Kądzielawski, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera, MNiSW; Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, MEN; dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW; Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP oraz dr Barbara Worek z Instytutu Socjologii UJ. 

Forum było okazją do wspólnej dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed współczesną edukacją dorosłych, ze szczególnym naciskiem na edukacje pozaformalną. Konferencja składała się z części plenarnej oraz trzech ścieżek tematycznych.

Podczas części plenarnej uczestnicy wysłuchali mów otwierających oraz mieli okazję śledzić bardzo ciekawą ekspercką dyskusję panelową pt. Rola pozaformalnej edukacji dorosłych w budowaniu pozycji na rynku pracy. Kompetencje osób uczących się – wyzwania i priorytety. Paneliści zastanawiali się m.in. z czego wynika niski wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w Polsce w edukacji pozaformalnej, jakie działania należy podjąć w celu poprawy tej sytuacji oraz jaka jest rola pracodawców w tym procesie. 

W ramach ścieżek tematycznych odbyły się dyskusje i warsztaty. Ponadto, na każdej z nich uczestnikom przedstawione zostały możliwości wykorzystania platformy EPALE.

Ścieżka Sektorowe Rady ds. Kompetencji rozpoczęła się panelem dyskusyjnym na temat wyzwań stojących przed Radami. Wśród zidentyfikowanych wyzwań znalazły się: badanie rynku pod kątem poszczególnych branż, w tym określenie specyfiki, głównych aktorów i problemów, przygotowanie ram kwalifikacji dla poszczególnych branż, współpraca z przedsiębiorcami i sektorem edukacyjnym oraz z rynkiem regionalnym i lokalnym. Uczestnicy ścieżki wysłuchali również prezentacji na temat branżowych Bilansów Kapitału Ludzkiego oraz oferty programu Erasmus+ w obszarze Edukacji dorosłych.

W dwóch sesjach w ramach ścieżki Instytucje kultury dla edukacji dorosłych uczestniczyli przedstawiciele blisko 30 instytucji i organizacji zaangażowanych w edukację dorosłych, m.in. bibliotek publicznych, ośrodków kultury, centrów popularnonaukowych, muzeów i uczelni. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: jakie są największe wyzwania stojące przed instytucjami kultury zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych oraz jakie korzyści wynikają z realizacji projektów z obszaru edukacji dorosłych? Prezentowane były również przykłady ciekawych projektów realizowanych na rzecz edukacji dorosłych przez instytucje kultury. Uczestnicy wysłuchali również prezentacji na temat oferty programu Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych.

W ramach ścieżki Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele NGO działających w obszarze uczenia się dorosłych. Przedmiotem dyskusji była przede wszystkim rola edukatorów i organizacji pozarządowych w edukacji dorosłych. Paneliści prezentowali działania swoich organizacji w tym zakresie i zastanawiali się nad najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi muszą zmierzyć się zarówno edukatorzy, jak i NGO. W dyskusji, oprócz prelegentów czynny udział wzięli również pozostali uczestnicy sesji. W drugiej części ścieżki odbył się warsztat pt. Nowe narzędzia i techniki coachingowo-rozwojowe w motywowaniu edukatorów III sektora.

Uczestnicy konferencji mieli do dyspozycji  stoisko FRSE oraz przygotowane specjalnie na konferencję stoisko mobilne EPALE. Specjalnie na Forum przygotowana została wystawa prezentująca dobre praktyki  w obszarze edukacji dorosłych oraz  wykorzystania platformy EPALE

Przeczytaj więcej o Forum i jego ustaleniach.