Monika Maciejewska: Zajmuje się pan badaniami nad osiąganiem celów już 25 lat. Jakie są najważniej­sze wnioski?

Brian Tracy: Najważniejszy wnio­sek jest taki, że jeśli wyznaczysz sobie cel, to go osiągniesz. To proste.

Dlaczego w ogóle powinniśmy sobie wyznaczać cele?

- Wyznaczanie sobie celów daje wiele korzyści. Współczesne życie przy­nosi wiele nagłych zmian. Wyznaczanie celów umożliwia nam wpływanie na ich kierunek. I daje poczucie, że mamy te zmiany pod kontrolą. Nie musimy już zmagać się z przekonaniem, że nasze życie zależy od innych ludzi czy od przypadku. Ponadto cele nadają życiu znaczenie, sens. Osiąganie ich powodu­je, że stajemy się szczęśliwsi i bardziej pozytywnie nastawieni. Są narzędziem pozwalającym wzmocnić poczucie włas­nej wartości i pewność siebie.

Pana zdaniem to my sprawuje­my kontrolę nad tym, jak przebiega nasze życie?

- Mamy kontrolę w takim stopniu, w jakim świadomie decydujemy, co chcemy robić. Pod warunkiem że bę­dziemy świadomie i wytrwale pracować nad osiągnięciem naszych celów. Sukces nie jest kwestią przypadku. Podobnie jak porażka. Dowiodły tego m.in. bada­nia przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda w 1979 r. Zapytano wtedy studentów ostatniego roku, ilu z nich miało spisane cele i plany działania. Za­ledwie 3 proc. miało jasno wyznaczone i spisane cele. 13 proc. wyznaczyło sobie cele, ale ich nie spisało, a 84 proc. nie sprecyzowało jeszcze celów. Dziesięć lat później okazało się, że ci, którzy spisali swoje zamierzenia, 10-krotnie częściej odnosili sukces niż pozostali.

Czy istnieją cele uniwersalne, takie, które każdy z nas powinien osiągać?

- Tak. Jednym z takich celów jest osiągnięcie doskonałego zdrowia. Dla­tego każdego dnia powinniśmy dbać o właściwą dietę, ruch, wypoczynek itd. Drugi uniwersalny cel to niezależność fi­nansowa, czyli dążenie do tego, abyśmy nie musieli się martwić o pieniądze. Trze­ci obszar celów, które są dobre dla każde­go, to stworzenie i utrzymanie satysfak­cjonujących relacji z innymi ludźmi.